+48 691-342-699                                 kontakt@akademiadk.pl

   akademiadk.pl                                       Szkolimy w całej Polsce!                                          

Regulamin szkoleń

   

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: kontakt@akademiadk.pl oraz dokonanie pełnej wpłaty nie później niż 5 dni przed planowaną datą szkolenia na wskazane przez Organizatora konto bankowe (datą wpłaty jest dzień jej wpłynięcia na rachunek bankowy organizatora).
 2. Brak dokonania wpłaty lub nieprzesłanie formularza zgłoszeniowego skutkuje brakiem możliwości udziału w szkoleniu.
 3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa nie później niż 7 dni przed terminem szkolenia. Po tym czasie Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% ceny opłaty szkoleniowej. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w dniu jego realizacji wpłata dokonana na poczet szkolenia nie podlega zwrotowi.
 4. W sytuacji wyczerpania limitu miejsc, Organizator zobowiązuje się do stworzenia listy rezerwowej na podstawie indywidualnych zapytań osób kierowanych drogą mailową. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia, osoby na liście rezerwowej zostaną niezwłocznie poinformowane o zwolnionym miejscu.
 5. Brak obecności uczestnika na szkoleniu nie pozwala Uczestnikowi na uzyskanie przez niego certyfikatu.
 6. Rezygnując z udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpłynięcia do Organizatora.
 7. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc na udział w szkoleniu, Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie.
 8. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunek oraz dostęp do ciepłych i zimnych napojów. W przypadku stosowania przez uczestnika diety leczniczej/alternatywnej należy ten fakt zgłosić podczas rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego.
 9. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z jego wizerunkiem wykonanych podczas szkolenia, w celu stworzenia relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook, należących do Organizatora szkolenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych od momentu wskazania przez Uczestnika właściwego rachunku bankowego.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w danym mieście. W takim przypadku każdy Uczestnik szkolenia zostanie o tym fakcie indywidualnie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i wiadomości tekstowej, nie później niż dzień przed terminem szkolenia.
 12. Organizator oraz osoba prowadząca szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania szkolenia.
 13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia dokonane na terenie miejsca szkolenia.
 14. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż dane podane w formularzu zgłoszenia udziału w szkoleniu są prawdziwe.
 15. Wykorzystane materiały na szkoleniu: prezentacja multimedialna, książka szkoleniowa i inne dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zabrania się ich upubliczniania oraz kopiowania bez wcześniejszej zgody organizatora. Organizator nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej Uczestnikom szkolenia, chyba że osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej.
 16. Podczas szkolenia zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych umożliwiających rejestrację szkolenia, chyba że osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej.
 17. Status „student” dotyczy uczestników studiów licencjackich lub magisterskich którzy nie ukończyli 26 roku życia.
 18. Status „stały kursant” dotyczy uczestników, którzy wzięli udział co najmniej w 3 wydarzeniach organizowanych przez Organizatora szkoleń w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentów poświadczających status danej osoby (patrz pkt 17) w dniu szkolenia.
 20. Rejestracja Uczestnika na szkolenie za pomocą formularza rejestracyjnego jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się przez niego i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 21. Certyfikat w języku angielskim – opcja płatna 20zł. Na życzenie uczestnika możliwy jest również załącznik dokument potwierdzający poruszane podczas szkolenia zagadnienia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016r.