Regulamin szkoleń

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: kontakt@akademiadk.pl oraz dokonanie pełnej wpłaty nie później niż 5 dni przed planowaną datą szkolenia na wskazane przez Organizatora konto bankowe (datą wpłaty jest dzień jej wpłynięcia na rachunek bankowy organizatora)
 2. Brak dokonania wpłaty lub nieprzesłanie formularza zgłoszeniowego skutkuje brakiem możliwości udziału w szkoleniu.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, na więcej niż 7 dni przed jego terminem, wypłacona kwota zwrotu zostanie pomniejszona o opłaty manipulacyjne (15%).
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na 7 dni przed planowaną datą Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% ceny opłaty szkoleniowej, natomiast rezygnacja w dniu realizacji szkolenia łączy się z całkowitym brakiem zwrotu wpłaty dokonanej na jego poczet.
 5. W związku z formą szkolenia oraz możliwością dostępu do nagrania przez 10 dni od jego daty, dla szkoleń online nie przewidujemy możliwości rezygnacji oraz zwrotów opłaty.
 6. W sytuacji wyczerpania limitu miejsc, Organizator zobowiązuje się do stworzenia listy rezerwowej na podstawie indywidualnych zapytań osób kierowanych drogą mailową. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia, osoby na liście rezerwowej zostaną niezwłocznie poinformowane o zwolnionym miejscu.
 7. Brak obecności uczestnika na szkoleniu nie pozwala Uczestnikowi na uzyskanie przez niego certyfikatu.
 8. Rezygnując z udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatora szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpłynięcia do Organizatora.
 9. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc na udział w szkoleniu, Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie.
 10. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z jego wizerunkiem wykonanych podczas szkolenia, w celu stworzenia relacji z wydarzenia na stronie internetowej oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook, należących do Organizatora szkolenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w danym mieście. W takim przypadku każdy Uczestnik szkolenia zostanie o tym fakcie indywidualnie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i wiadomości tekstowej, nie później niż dzień przed terminem szkolenia.
 12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia dokonane na terenie miejsca szkolenia.
 13. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż dane podane w formularzu zgłoszenia udziału w szkoleniu są prawdziwe.
 14. Wykorzystane materiały na szkoleniu: prezentacja multimedialna, książka szkoleniowa i inne dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zabrania się ich upubliczniania oraz kopiowania bez wcześniejszej zgody organizatora. Organizator nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej Uczestnikom szkolenia, chyba że osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej.
 15. Podczas szkolenia zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych umożliwiających rejestrację szkolenia, chyba że osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej.
 16. Status „student” dotyczy uczestników studiów licencjackich lub magisterskich, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentów poświadczających status danej osoby. Jeśli Uczestnik w dniu szkolenia nie wylegitymuje się dokumentem uprawniającym do zniżki, będzie zobowiązany do dopłacenia różnicy w cenie.
 18. Rejestracja Uczestnika na szkolenie za pomocą formularza rejestracyjnego jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się przez niego i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 19. Certyfikat w języku angielskim – opcja płatna 20zł. Na życzenie uczestnika możliwy jest również załącznik dokument potwierdzający poruszane podczas szkolenia zagadnienia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2020 r.